MANDALA

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Nowa wersja strony
Pozostań na stronie
Ośrodek Leczenia Uzależnień

 
Ośrodek Leczenia Uzależnień Wrocław

M A N D A L A

PRYWATNY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ WROCŁAW

Ratuj swoje życie już teraz!

 

+48 731 979 170

  +48 603 961 396

 

MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Terapia uzupełniająca

Terapia kreatywna wspomaga i uzupełnia proces kompleksowego leczenia w Klinice Mandala. Realizacja programu terapeutycznego z zastosowaniem alternatywnych form pracy z pacjentem jest ukierunkowana na ogólną poprawę jego nastroju i samopoczucia.

W Terapii uzupełniającej istotne znaczenie ma czynnik pozawerbalny, który pozwala na bezpośrednie uruchomienie procesów emocjonalnych, co tym bardziej przemawia za zastosowaniem form kreatywnej terapii w celach leczniczych.

Wielokierunkowe oddziaływanie Terapii uzupełniającej na sferę psychiczną i somatyczną pacjenta spełnia wiele różnorodnych celów: łagodzi psychologiczne skutki choroby takie jak, odczuwanie bólu, niepokój, stany lękowe, stany obniżonego nastroju; odwraca uwagę od myśli związanych z chorobą; pozwala na odreagowanie napięć emocjonalnych; wpływa na poprawę nastroju i ogólnego samopoczucia.

Udział w Terapii uzupełniającej wpływa także na poprawę relacji interpersonalnych
i usprawnianie umiejętności komunikowania się w grupie. Pobudza aktywność psychiczną i intelektualną.

W Klinice Mandala realizujemy następujące formy Terapii uzupełniającej:

  • treningu zachowań abstynenckich
  • trening umiejętności służących zdrowieniu
  • psychorysunek
  • muzykoterapia
  • relaksacja
  • zajęcia sportowe

Trening umiejętności służących zdrowieniu

Pacjenci uzależnieni od substancji psychoaktywnych, utrzymujący abstynencję  narażeni są na różnego rodzaju trudności  i sytuacje stresujące w życiu osobistym i w relacjach interpersonalnych. Jest to wynikiem deficytów i braku odpowiednich  umiejętności, które są potrzebne do radzenia sobie w tych sytuacjach. Osoby uzależnione posługują się też często destrukcyjnymi przekonaniami i schematami, które w bardzo poważnym stopniu mogą zagrozić ich trzeźwieniu.

Cele treningu umiejętności służących zdrowieniu:

1. Obniżenie poziomu lęku związanego z funkcjonowaniem w  społeczeństwie
2. Nabycie umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach interpersonalnych.
2 Dostarczenie podstawowej wiedzy potrzebnej  do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
3. Utrwalenie nabytych umiejętności.

Realizowane tematy:
1. Cechy dobrej komunikacji interpersonalnej
2. Werbalne i niewerbalne wyrażanie uczuć.
3. Zachowania asertywne.
6. Metody budowania i rozszerzania sieci wsparcia.
7. Sposoby konstruktywnego rozwiązywania problemów.
8. Rozwój nowych zainteresować
9. Trening relaksacyjny.
10. Rozpoznawanie i zmiana negatywnych przekonań
11. Sposoby radzenia sobie z przykrymi uczuciami.
12. Znaczenie pozytywnego myślenia w leczeniu.

Trening zachowań abstynenckich

Osoby podejmujące leczenie, utrzymujące  abstynencje są często narażone na jej złamanie i przerwanie procesu leczenia. Jest to często spowodowane nieumiejętnością asertywnego sposobu odmawiania picia lub zażywania substancji. Dodatkowo osoby te nie znają, lub nie mają wiedzy na temat alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Nie mają również wglądu w swoje potrzeby, zainteresowania, tym samym nie są w stanie realizować swojego wewnętrznego potencjału, który mógł być przeciwwagą dla ich starego toksycznego sposobu funkcjonowania. Jednocześnie brakuje tym osobom wiedzy i umiejętności dotyczących planowania, które są niezbędne do wprowadzania zmian w ich dalszym trzeźwym życiu. Brakuje im często zdolności w budowaniu  i podtrzymywaniu zdrowych relacji interpersonalnych.

Cele treningu zachowań abstynenckich:

1. Dostarczenie podstawowej wiedzy i umiejętności na temat asertywnych sposobów odmawiania zażywania.
2. Ćwiczenie umiejętności w zakresie rozpoznawania i radzenia sobie z nawrotami choroby.
3. Nauczenie stosowania konstruktywnych zachowań zapobiegających nawrotom.
4. Dostarczenie podstawowej wiedzy i ćwiczenie umiejętności planowania.
5. Dostarczenie wiedzy na temat alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu i nauczenie się stosowania tego w praktyce.
6. Dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania i utrzymywania bliskich relacji interpersonalnych.

Realizowane tematy:

1. Asertywne sposoby odmawiania  zażywania.
2. Przyjmowanie krytyki dotyczącej zażywania
3. Jak informować o swoim uzależnieniu?
4. Planowanie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych
5. Poznawanie siebie.
6. Moje zainteresowania i potrzeby. Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.
7. Sygnały ostrzegawcze głodu fizyczne i psychiczne. Wyzwalacze głodu
8. Sposoby radzenia sobie z głodem
9. Po co są nam potrzebni inni ludzie?
10. Porozumiewanie się w rodzinie i problemy małżeńskie
11. Nawrót choroby i sygnały ostrzegawcze nawrotu
12. W jaki sposób szukać pracy?

Zajęcia sportowe

Rola sportu w leczeniu uzależnień jest ogromna. Zajęcia sportowe wyzwalają nadmiar energii pacjentów, rozładowują napięcie emocjonalne.

Wysiłek fizyczny jest nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju człowieka, wywiera korzystny wpływ na równowagę psychiczną, regeneruje siły fizyczne a tym samym przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy umysłowej.

Proponujemy:

  • ćwiczenia siłowe
  • ćwiczenia stabilizacyjne
  • tenis stołowy
  • spacery i biegi

Psychorysunek

Psychorysunek – metoda pracy wykorzystująca ekspresję twórczą pacjenta. Stosowana jako element procesu terapeutycznego. Może on otwierać tematy do dalszej psychoterapii, może być też traktowany jako odrębna forma pracy terapeutycznej. Tematy psychorysunku mogą być różne, są dostosowane do aktualnego stanu uczestników zajęć, etapu procesu terapeutycznego indywidualnego lub grupowego. Zdolności plastyczne nie mają tu większego znaczenia i nie podlegają ocenie.
Rysunki pacjentów, sposób interpretacji tematu, sposób ekspresji, odbiór tych komunikatów przez innych, komentarz wykonawcy, dyskusja są bardzo bogatym źródłem informacji o problemach i przeżyciach klientów, a także o interakcjach i dynamice grupy. Rysunek jest zatem pewnego rodzaju początkiem, czynnikiem inspirującym dalsza analizę ujawnianych problemów.

Muzykoterapia

Muzykoterapia to dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji.

W sesji muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, bez względu na poziom jej umiejętności muzycznych, stopień niepełnosprawności, czy rodzaj zaburzeń.
Przebieg sesji muzykoterapii zależny jest przede wszystkim od osoby lub grupy, z którą muzykoterapeuta pracuje, jej potrzeb, problemów i deficytów, celu.

Cele muzykoterapii:
- uspokojenie, rozluźnienie,
- lepsze poznanie własnej osoby
- zabawa,
- poznanie siebie nawzajem,
- wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi

Zalety:
- muzyka pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów oraz wydobywa i aktywizuje emocje,
- poprawia nastrój  uczestnika ,
- dostarcza pozytywnych przeżyć
- wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na przełamanie barier nieśmiałości, rozładowanie napięcia,
- stwarza okazję do zabawy

Relaksacja

Relaksacja to wszelkie metody i sposoby uzyskiwania stanu fizycznego i psychicznego odprężenia, czyli tzw. stanu relaksu. Treningi i ćwiczenia relaksacyjne służą zatem wypracowaniu nawyków wprowadzania się w ten stan.

Na syndrom relaksu składają się między innymi:
- zmniejszenie napięcia mięśniowego,
- zwolnienie tempa przemiany materii,
- rozszerzenie się naczyń krwionośnych,
- wzrost temperatury niektórych partii ciała.
Warto zapamiętać, że w czasie relaksacji zawsze uwalniamy się od napięć w mięśniach i jednocześnie następuje wyciszenie emocji oraz uspokojenie umysłu.

Odczucia subiektywne:

Reakcji relaksu towarzyszyć mogą subiektywne odczucia określanie jako wewnętrzny spokój, wewnętrzne wyciszenie, odprężenie, pogoda ducha, wrażenie zapadania się, wewnętrzna błogość, łagodna euforia, stan zmienionej świadomości.
Mówi się niekiedy wprost, że relaks jest specyficznym „przestrojeniem świadomości”, które powoduje zmniejszenie wrażliwości na bodźce zewnętrzne i zwiększenie wrażliwości na bodźce wewnętrzne płynące z ciała, umysłu i ducha.

Terapia Uzupełniająca w ośrodku odwykowym

Oceń wpis: